Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.Administratorem Danych Osobowych Państwa lub Państwa dziecka jest Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka” , z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. Mickiewicza 14,
e-mail : szostkadzierzoniow@wp.pl.

2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w naszej placówce został powołany Inspektor Danych, z którym należy kontaktować się poprzez: adres e-mail:szostkadzierzoniow@wp.pl .

3. Dane osobowe Pana/i/oraz dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Przedszkolu a po tym czasie zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami szczegółowymi.

5. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych.

6. Rodzicom /dzieciom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Z poważaniem
Agata Majcher Administrator Ochrony Danych

To Top